Naše školní družina je zřízená ve spodním patře budovy školy. Žáci ve školní družině (dále jen ŠD) jsou umístěni v jednom oddělení. Školní družinu navštěvují žáci 1. až 4. ročníku. Školní družinu vede pí. vychovatelka Ema Mračková.

Telefon ŠD 725 773 008

Platba za ŠD

Úplata za školní družinu 600 kč za školní rok.

Provoz školní družiny:              

Ranní 6.15 hod – 7.30 hod

Odpolední : 11.30 – 16.00 hod

Časový harmonogram dne:

6:15   –     7:30             ranní ŠD – převážně odpočinková činnost, klidové hry,
                                   stolní hry, ranní protažení, činnost dle zájmů, stolní společenské hry

11:30   –   13:30            odpolední ŠD – příchod dětí, volná činnost, cesta do školní jídelny, oběd, návrat do školní družiny, osobní hygiena,

 13:30   –   15:00           zájmová činnost – zájmové kroužky, výchovné činnosti, pobyt venku, příprava na vyučování formou bludišť, křížovek apod.

 15:00    – 16:00           osobní hygiena, svačina, rekreační činnost, stolní hry,

         postupné uspořádání herního prostoru ve třídě, úklid.

Co nabízíme ve školní družině

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině.

ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování.

Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu
nad žáky.

 Nabídka zájmových kroužků