Koncepce rozvoje školy

Dovolte mi ,abych Vás seznámila s naší představou o rozvoji dvojtřídní školy ve Věrovanech . Připomínám, že do naší školy chodí děti z Věrovan již od roku 1875.

Troufám si také tvrdit, že škola je pro obec velkým přínosem. Rodiče s dětmi nejsou nuceni od dětství někam dojíždět . Již v útlém věku se také formuje vztah člověka k rodině , škole, obci ,vrstevníkům, a celé společnosti. V této době získává jedinec pocit sounáležitosti k rodné obci a v tomto spatřuji hlavní přínos existence dobře fungující školy ve vesnici.

V malotřídní škole je kladen důraz na jiný způsob výuky, než jaký známe z klasické školy.V tomto nespatřuji handicap,jak by se mohlo zdát,ale naopak přednost. Zejména jde o formu skupinového vyučování a samostatnou práci. Žáci se učí samostatně pracovat ,analyzovat problém a vhodně si rozvrhnout svoji práci. Nižší počet žáků v každém ročníku umožňuje téměř okamžité získávání zpětnovazební informace o zvládnutí učiva. Žáci,kteří odcházejí do spádové školy v Dubě nad Moravou  jsou samostatní s  dobrou čtenářskou úrovní.

Jsem přesvědčena o tom ,že malotřídní školy jsou plnohodnotnou součástí školského systému v naší zemi a v některých aspektech klasickou školu mohou i předčit. Zda se to povede i naší škole bude záviset také na pedagogickém nadšení a osobním úsilí každého zaměstnance.

Chceme se zaměřit na tyto priority:

1.     Dobrá spolupráce se zřizovatelem – obcí, snaha vést žáky k vlastenectví a vztahu k regionu.

2.     Spolupráce s místní MŠ, vzájemné setkávání dětí na společných akcích (výlety,návštěva kulturních pořadů, maškarní karneval , Věrovanské strašidlení, Drakiáda, vánoční dílničky, mikulášské setkánív MŠ ,vzájemné návštěvy děti  MŠ a ZŠ )

3.     Spolupráce s rodiči a prohloubení zájmu rodičů o dění ve škole, správné fungování  Školské rady , Dny otevřených dveří apod.

4.     Podílet se , tak jako dosud, na kulturních a společenských událostech obce a zájmových organizací působících v obci (účast našich žáků při vítání občánků, při vánočním vystoupení během jarmarku, při hodových slavnostech v naší obci)

5.     Ve výuce maximálně využívat výukové programy při práci na PC, tabletech, využívat veškeré možnosti ICT vybavení v naší škole.

6.     Uplatňovat ve vyučování při plnění závazných učebních osnov nové alternativní metody výuky, účastnit se DVPP a dalších seminářů, zajišťovat exkurze a návštěvy zajímavých míst v regionu.

7.     Motivovat žáky k aktivní účasti na recitačních , výtvarných , přírodovědných a sportovních soutěžích.

8.     Prezentovat práci žáků před rodiči na již zmíněných  tradičních akcích (vánoční besídka, vánoční dílničky, Věrovanské strašidlení, Sportovní odpoledne Věrovany skáčou s námi)

9.     Zapojení do projektu “ mléko do škol“, "Aktivni škola "

10.  Aktualizovat učební pomůcky ,doplňovat knihy do učitelské i žákovské knihovny,zařadit do výuky vhodné CDROMy s encyklopedickým charakterem.

11.  Prevence sociálně patologických jevů u žáků, vytvořením Minimálního preventivního programu přímo „na míru“ naší školy .

12.  Podporovat sociální chování žáků (charitativní projekty).

13.  Využívat poznatky z oblasti speciální pedagogiky pro vzdělávání žáků vyžadujících zvláštní péči.

14.  Pokračovat v údržbě a modernizaci školních prostor za podpory zřizovatele.

15.  Dovybavit školní zahradu pro sportovní vyžití dětí.

16.  Rozšířit stávající počet tříd na tři a tím umožnit žákům absolvovat první stupeň ZŠ v obci.

17.  V zájmové činnosti a využití volného času dětí pokračovat ve stávajících kroužcích (výtvarný, kroužek sportovních her, kroužek zdravotní TV, dále kroužek Aj pro nejmenší děti a oblíbený Master Chef pro kuchaře)

18.  Pokračovat v akcích, které se vydařily. ( lyžování v Hlubočkách a ozdravný pobyt v přírodě)

19.  I nadále spolupracovat s místní akční skupinou MASK  Království a využít evropské dotační program Evropské Unie. ( Šablony II)

 

 

Mgr. Jana Pospíšilová – ředitelka školy