Kritéria k přijetí žáků do 1. ročníku ve školním roce 2020 - 2021

30.01.2020 10:11

 

Článek 1

Ředitelka Základní školy Věrovany, okres Olomouc, příspěvková organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 36 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky v případě, kdy počet žádostí o přijetí k plnění povinné školní docházky v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí.

Článek 2

Kapacita první třídy ve školním roce  2020 – 2021   je 30 žáků.

Článek 3

Postup při přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky:

1. Na základě žádosti zákonných zástupců budou přijati žáci s trvalým bydlištěm ve školském obvodu základní školy. Pokud počet těchto dětí přesáhne stanovenou kapacitu, přednostně budou přijati žáci, jejichž sourozenec již plní ve školním roce 20192020 povinnou školní docházku na Základní škole Věrovany.  Při rovnosti kritérií rozhodne o pořadí k přijetí žáků los provedený základní školou.

Článek 4

2. Pokud po přijetí žáků podle odst. 1 nebude kapacita naplněna, budou na základě žádosti zákonných zástupců přijati žáci z jiných školských obvodů, tj. žáci,,kteří nemají trvalé bydliště v obci Věrovany. Přednostně budou přijati žáci, jejichž sourozenec již plní ve školním roce 2019/2020 povinnou školní docházku na Základní škole Věrovany. Při rovnosti kritérií rozhodne o pořadí k přijetí žáků los provedený základní školou. Losuje ředitelka školy, při losování jsou přítomni zákonní zástupci .

 

Ve Věrovanech  30.1.2020                                 Mgr. Jana Pospíšilová – ředitelka ZŠ Věrovany