Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky

29.03.2017 12:44

 

Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky

Článek 1

Ředitelka Základní školy Věrovany, okres Olomouc, příspěvková organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 36 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky v případě, kdy počet žádostí o přijetí k plnění povinné školní docházky v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí.

Článek 2

Kapacita první třídy ve školním roce  2017 – 2018 je 30 žáků.

Článek 3

Postup při přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky:

1. Na základě žádosti zákonných zástupců budou přijati žáci s trvalým bydlištěm ve školském obvodu základní školy. Pokud počet těchto dětí přesáhne stanovenou kapacitu, přednostně budou přijati žáci, jejichž sourozenec již plní ve školním roce 2016/2017 povinnou školní docházku na Základní škole Věrovany.  Při rovnosti kritérií rozhodne o pořadí k přijetí žáků los provedený základní školou.

Článek 4

2. Pokud po přijetí žáků podle odst. 1 nebude kapacita naplněna, budou na základě žádosti zákonných zástupců přijati žáci z jiných školských obvodů, tj. žáci,kteří nemají trvalé bydliště v obci Věrovany. Přednostně budou přijati žáci, jejichž sourozenec již plní ve školním roce 2016/2017 povinnou školní docházku na Základní škole Věrovany. Při rovnosti kritérií rozhodne o pořadí k přijetí žáků los provedený základní školou.

 

Ve Věrovanech 29. 3. 2017