Opatření k zápisu do 1. třídy v ZŠ Věrovany

20.03.2020 11:10

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy  budou probíhat v měsíci dubnu, ale bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Informace k organizaci a průběhu zápisu dětí do 1. třídy ZŠ Věrovany pro školní rok 2020/2021 se mění a doplňují následovně:

V letošním školním roce proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční. Zapsány budou děti narozené do 31. 08. 2014.

1.Termín pro podání žádosti je stanoven od 1. 4. 2020 do 24. 4. 2020 včetně.

2.Způsob podání žádosti

datovou schránkou (m48ujaw)

e-mailem s elektronickým podpisem

poštou

Osobně je možné přihlášku doručit do kanceláře školy po předchozí telefonické domluvě

3.Vyhodnocení žádostí bude probíhat průběžně a ukončeno bude nejpozději do úterý 28.4.2020

4.Zveřejnění výsledků zápisu dětí pod přidělenými registračními čísly proběhne nejpozději do čtvrtka 30.4.2020

5.Vydání rozhodnutí o přijetí dítěte vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů po vyhodnocení všech přijatých žádostí.

6.Setkání se zapsanými dětmi po ukončení mimořádných opatření uspořádá škola setkání se zapsanými dětmi a jejich zákonnými zástupci. Toto setkání bude zaměřené na seznámení se s učiteli a učitelkami, prostředím školy, prostorami školy a školním vzdělávacím programem. Termín tohoto setkání bude včas zveřejněn na webových stránkách školy.

Ve Věrovanech 20.3.2020

Mgr. Jana

Pospíšilová

Digitálně podepsal Mgr. Jana Pospíšilová Datum: 2020.03.20 11:08:34 +01'00'

 

 

Opatření z zápisu do 1. třídy ZŠ Věrovany.pdf (268640)