Volby do školské rady 10.9.2019

16.08.2019 13:57

 

Vážení rodiče,      

po třech letech končí funkční období  Školské rady  při Základní škole  Věrovany, okres Olomouc, příspěvkové organizaci, která byla zřízena základě §167 zákona 561/2004 Sb. Proto je potřeba dle zákona 139/1995 Sb. provést nové volby.                 

Volby se uskuteční v úterý 10.9.2019 v průběhu třídních schůzek. Každý zákonný zástupce obdrží od třídního učitele hlasovací lístek, na kterém zakroužkuje 1 jméno z navržených kandidátů. Lístek ze zakroužkováním více než dvou jmen bude neplatný. Volba je tajná. Hlasovací lístky vhoďte do volebních uren, které budou umístěny  před dveřmni ředitelny .           

Volby se budou řídit Volebním řádem, který vydal zřizovatel školy. Členy školské rady se stane 1 kandidát s nejvyšším počtem získaných hlasů. Členství v školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním, úmrtím, zrušením školské rady, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin. Členství v školské radě zaniká zákonnému zástupci žáka, jestliže tento přestal být žákem školy.          

Školská rada a volby se podle   § 167 řídí těmito pravidly:

1.      Při základních školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

2.      Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

3.      Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

4.      Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

5.      Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

6.      Funkční období členů školské rady je tři roky.

7.      Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

Školská rada  má podle § 168 tyto kompetence:

1.      vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

2.      schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a navrhuje jejich změny,

3.      schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

4.      podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

5.      projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

6.      projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

7.      podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Ředitel školy je povinen: umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.    

V uplynulém období pracovali ve školské radě:

 

za zákonné zástupce

za zřizovatele

za pedagogické pracovníky

 Ema Mračková

 Eva Ječmínková

     Milena Maňásková

Děkujeme všem členům rady za odvedenou práci ve prospěch školy v minulém funkčním období.

V průběhu listopadu proběhnou doplňovací volby do školské rady také u zástupců pedagogických pracovníků. 

Nové složení školské rady bude zveřejněno na  www.zsverovany.cz

    

Pokud máte zájem kandidovat, vyplňte přihlášku ( dostanou děti v prvním školním týdnu)  odevzdejte ji s vlastnoručním podpisem osobně, nebo prostřednictvím svého dítěte, řediteli školy nebo třídnímu učiteli nejpozději do  5.9.2019.

Seznam všech navržených kandidátů bude vyvěšen  6.9.2019 na vstupních dveřích školy a na  webových stránkách školy.