Vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí 2019/2020.

11.06.2020 15:48

Vážení rodiče, 
máte možnost se seznámit se zněním Vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí 2019/2020.

Znění Vyhlášky č. 211/2020 Sb. naleznete na tomto odkazu: https://www.msmt.cz/file/52751/

Pravidla hodnocení a klasifikaci žáků:

 • zohlední se výsledky a známky z té části druhého pololetí, kdy měl/a žák/žákyně povinnost docházet do školy (3. 2. – 10. 3. 2020);
 • dále se podpůrně započítají výsledky z období distančního vzdělávání (zde se též zohlední individuální podmínky, které měl/a žák/žákyně pro distanční výuku): kvalita a iniciativa při plnění domácích úkolů (pozdní odevzdání by nemělo být důvodem k horšímu hodnocení)
 • podpůrně se zahrne i hodnocení za 1. pololetí školního roku 2019/2020 v tom smyslu, že hodnocení za 2. pololetí by nemělo být horší než hodnocení v pololetí prvním.
 • pokud žák/žákyně dlouhodobě či opakovaně neplnil/a úkoly zadávané distančním způsobem, ačkoliv byl/a vyučujícím upozorněn/a, může to být důvodem pro snížení klasifikačního stupně nebo pro nařízení komisionálního přezkoušení k doplnění klasifikace.
 • Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí nesmí být důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 stupněm „nedostatečný“.
 • Nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020, tedy za období vzdělávání na dálku během uzavření škol nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí, není sám o sobě důvodem k tomu, aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu „nehodnocen“.
 • Platí, že do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

 

 

 • zohlední se výsledky a známky z té části druhého pololetí, kdy měl/a žák/žákyně povinnost docházet do školy (3. 2. – 10. 3. 2020);
 • dále se podpůrně započítají výsledky z období distančního vzdělávání (zde se též zohlední individuální podmínky, které měl/a žák/žákyně pro distanční výuku): kvalita a iniciativa při plnění domácích úkolů (pozdní odevzdání by nemělo být důvodem k horšímu hodnocení)
 • podpůrně se zahrne i hodnocení za 1. pololetí školního roku 2019/2020 v tom smyslu, že hodnocení za 2. pololetí by nemělo být horší než hodnocení v pololetí prvním;
 • pokud žák/žákyně dlouhodobě či opakovaně neplnil/a úkoly zadávané distančním způsobem, ačkoliv byl/a vyučujícím upozorněn/a, může to být důvodem pro snížení klasifikačního stupně nebo pro nařízení komisionálního přezkoušení k doplnění klasifikace.

 

Metodický výklad MŠMT ČR, který se váže k vyhlášce č. 211/2020, vyjmenovává, co lze například zahrnout do hodnocení za druhé pololetí:

 • snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;
 • samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;
 • četbu související se zadanými úkoly;
 • zvládnutí informačních  technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku.

Návrh hodnocení žáků za druhé pololetí se provede nejpozději do 19. 6. 2020.

Uzavření klasifikace a projednání případných problematických situací proběhne na pedagogické radě, která se bude konat v pondělí í 22. 6. 2020.

Vyučování ve školním roce 2019/2020 bude ukončeno v pátek 26. 6. 2020.

Organizace předávání vysvědčení bude ještě upřesněna

Mgr. Jana Pospíšilová

Ředitelka ZŠ Věrovany