Na naší škole v rámci školního poradenského pracoviště působí výchovný poradce a školní metodik prevence. Jejich činnosti jsou vymezeny vyhláškou 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů.

Speciální pedagog – Mgr. Lucie Vyležíková

V současné době, kdy se v českém školství zvyšuje počet žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, je stěžejní speciálněpedagogická podpora těchto osob přímo ve škole.

Od školního roku 2022/2023 zastává v naší škole pozici školního speciálního pedagoga Mgr. Lucie Vyležíková.

Speciální pedagožka při své činnosti spolupracuje s Mgr. Janou Pospíšilovou (výchovnou poradkyní), Mgr. Milenou Maňáskovou (školní metodičkou prevence rizikového chování), třídními učiteli i jednotlivými vyučujícími.  

Výchovný poradce pro I. stupeň  – Mgr.  Jana Pospíšilová

Vyhledává a pomáhá připravovat podmínky pro vzdělávání žáků I. stupně ZŠ, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost (včetně žáků mimořádně nadaných) a koordinuje péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory s potřebou podpůrného opatření  1. stupně nebo individuálního vzdělávacího plánu.  Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a koordinuje poskytování poradenských služeb těmto žákům.

Školní metodik prevence – Mgr. Milena Maňásková

Vytváří preventivní strategii a krizový plán školy. Ve spolupráci s ostatními pedagogy se podílí na tvorbě a realizaci minimálního preventivního programu. Zpracovává systém výkaznictví v prevenci a provádí dotazníková šetření v této oblasti. Věnuje se sledování rizik a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení. Poskytuje přímou pomoc žákům a jejich zákonným zástupcům v oblasti rizikového chování. Spolupracuje s poradenskými zařízeními, dalšími institucemi a odborníky.

Konzultace – kdykoliv po předchozí telefonické domluvě

                    Pedagogicko –  psychologická poradna 

U Sportovní haly 1a, 779 00 Olomouc
Telefon: budova A: 585 221 045, 585 224 573

             budova B: 582 800 060
E-mail: ppp@ppp-olomouc.cz