Základní škola a Mateřská škola

VĚROVANY

 Přehled služeb školního poradenského pracoviště pro školní rok 2023/2024

Poradenské služby ve škole podléhají platné legislativě. Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je tvořeno následujícími pracovníky: školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence.

Přehled poradenských služeb školního poradenského pracoviště

Poradenské činnosti poskytované školním psychologem – zahrnují konzultační, poradenskou a intervenční péči, diagnostiku a depistáž, metodickou práci a vzdělávací činnost.

 • Individuální případová práce s žáky s osobními problémy
 • Krizová intervence a následné zpracování krize pro žáky , pracovníky školy a zákonné zástupce
 • Prevence školního neúspěchu žáků
 • Techniky a hygiena učení pro žáky
 •  Koordinace preventivní práce ve třídě a programů pro třídní kolektivy
 • Podpora tvorby dobrého klimatu ve třídě a spolupráce s třídními učiteli
 • Individuální konzultace pro pedagogy
 • Konzultace s rodiči / zákonnými zástupci/ ohledně výchovných a vzdělávacích potížích dětí. Depistáž a diagnostika vzdělávacích a výchovných problémů žáků
 • Depistáž a diagnostika nadaných a mimořádně nadaných žáků, žáků s SPU a žáků vyžadujících případná podpůrná opatření
 • Spolupráce s ostatními pracovníky ŠPP a pedagogy při tvorbě IVP, vypracovávání pedagogických zpráv školy a vyhodnocování účinnosti podpůrných opatření u žáků
 • Pomoc třídním učitelům v oblasti metodické 
 • Spolupráce s PPP, SPC a dalšími institucemi v oblasti poradenství a prevence 

Personální zabezpečení činností ŠPP :

Školní psycholog : Mgr. Magdalena Krybusová

tel: 776 807 480

e – mail: Krybusova.Magdalena@seznam.cz

Konzultační hodiny : středa 9.00 – 12:00 hod

Poradenské činosti poskytované výchovným poradcem zahrnují

 • Vyhledávání  základní orientační šetření žáků, kteří vyžadují zvýšenou pozornost, návrhy řešení a navazující péče ze strany ŠPP
 • Informování a konzultace se zákonnými zástupci dítěte
 • Spolupráci s OSPOD , Policií ČR a středisky výchovné péče v případě péče přesahující kompetence školy
 • Metodická pomoc ped. pracovníkům v případě řešení situací a výchovných postupů u žáků problematických a při řešení opakovaných porušeních školního řádu
 • Vedení potřebné dokumentace
 • Vedení jednání se zákonnými zástupci žáků s výchovnými a vzdělávacími problémy či dalších jednáních vyvolaných školou či zákonnými zástupci
 • Úzká spolupráce se speciálním, pedagogem a školním psychologem v případě řešení konkrétních případů vyžadující účast výchovného poradce
 • Spolupráce s ostatními pracovníky ŠPP a pedagogy školy při tvorbě plánů, vypracovávání ped. zpráv školy a vyhodnocování podpůrných opatření u žáků

Výchovný poradce : Mgr. Jana Pospíšilová

Telefon : 585 596 360

Mobil : 606 764 458

e- mail :  zs.verovany@seznam.cz

Konzultace  po předchozí telefonické domluvě nebo v aplikaci Bakalář

 

Školní metodik prevence : Mgr. Tereza Kučerová

Telefon : 585 596 360

Konzultace po předchozí telefonické domluvě nebo v aplikaci Bakalář