Základní škola a Mateřská škola

VĚROVANY

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024 -2025

Základní škola Věrovany, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Věrovany, příspěvková organizace, rozhodla svou ředitelkou podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

Přijatí žáci k základnímu vzdělávání: Z1, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z15, Z16

Žáci s odkladem školní docházky : Z2, Z17

Ředitelka školy v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, umožní zákonným zástupcům nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 19. 4. 2024 od 8:00 do 12:00 hod. v budově základní školy.

Odůvodnění: Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti zákonných zástupců dítěte a jeho přihlášením k zápisu k povinné školní docházce. O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým žákům bude rozhodnutí v písemné podobě doručováno osobně.(§ 183 zákona č. 561/2004 Sb).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Věrovany, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

                                                                                                                                                                                                                                                        Mgr. Jana Pospíšilová – ředitelka školy

                                                                                                                                                                                                                                                            

Liberecký kraj