Základní škola a Mateřská škola

VĚROVANY

Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.

Omlouvání bude od 4.9. 2023 probíhat primárně FORMOU ZPRÁVY V BAKALÁŘÍCH, kde k tomu bude určen modul KOMENS k odesílání zpráv. V případě technických problémů s Bakaláři omlouvají rodiče telefonicky nebo emailem.

Při podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel nebo jiný vyučující může vyžádat prostřednictvím zástupců žáka lékařské potvrzení.

Absenci žáka omlouvají pouze zákonní zástupci žáka.

Při dlouhodobé absenci známé předem škola vyžaduje od rodičů předem písemnou omluvu absence (např. rodinné rekreace).

Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na delší dobu uvolňuje třídní učitel.

Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu.

Postup při uvolňování z výuky TV

Pokyn ředitelky školy k postupu při uvolňování z výuky tělesné výchovy

  1. Žák může být na základě vyjádření lékaře uvolněn z výuky tělesné výchovy částečně nebo úplně podle vyhlášky č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.
  2. Žák, uvolněný z výuky tělesné výchovy, si vyzvedne tiskopis žádosti pro uvolnění z výuky tělesné výchovy v kanceláři školy nebo si jej stáhne z webu školy. Žádost podává zákonný zástupce nezletilého žáka.
  3. U svého lékaře si žák požádá o vydání lékařského posudku, ve kterém bude konkretizováno období, na které je žák uvolněn a zda jde o úplné uvolnění z tělesné výchovy nebo jen částečné uvolnění. V případě částečného uvolnění musí lékař stanovit přesně činnosti, ze kterých je žák v hodině tělesné výchovy uvolněn.
  4. Žák odevzdá lékařský posudek a žádost o uvolnění v kanceláři školy nebo třídnímu učiteli.
  5. Ředitel vyhotoví rozhodnutí k žádosti a informuje o něm zákonného zástupce.
  6. V případě částečného uvolnění z tělesné výchovy je učitel povinen přihlížet k omezením žáka a přistupovat k jeho výuce individuálně.
  7. V případě uvolnění žák necvičí, ale je povinen být přítomen v hodině tělesné výchovy; dle možností pomáhá učiteli organizačně během výuky. V případě první nebo poslední hodiny výuky může být žák uvolněn bez náhrady podle odst. 2 § 50 zákona č. 48/2004 ve znění pozdějších předpisů..

Tento pokyn nabývá účinnosti dne 1.9.2022

Věrovany 1.9.2022 Mgr. Jana Pospíšilová – ředitelka školy

Manuál pro aplikaci bakalář + omlouvání absence