Základní škola Věrovany, okres Olomouc, příspěvková organizace, je malotřídní  škola s ročníky I. stupně.

Výuka, stejně jako v plně organizovaných školách, probíhá podle Školního vzdělávacího programu, sestaveného na základě závazného Rámcového vzdělávacího programu.

 •    Jsme škola venkovského typu – malá, hravá, situovaná v klidném venkovském prostředí.
 •    Máme pohodový pedagogický sbor
 •    Hýčkáme si naše nízkokapacitní třídy – průměrný počet žáčků ve třídě je 12.
 •    Všechny děti se mezi sebou dobře znají, tráví spolu přestávky, výchovy i mimoškolní aktivity.
 •    Vedeme děti ke vzájemné úctě a toleranci, učíme je chránit naše životní prostředí.
 •    Dopřáváme dětem oddych i výuku v prostředí školní zahrady 
 •    Můžeme se pochlubit dobrým vybavením školy, informačně komunikačními technologiemi (interaktivní tabule, dataprojektor, PC a  tablety), tradičními i netradičními učebnicemi a dalšími moderními pomůckami pro naplňování výukových cílů.
 •    Pomáháme s individuální integrací žáků se specifickými poruchami učení a žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami. 
 •    Dbáme na úzkou spolupráci s rodiči

Nové změny ve školním roce 2021/2022

V tomto školním roce máme pro naše žáky mnoho nového. O letních prázdninách započala velká rekonstrukce naší školní kuchyňky, která se nachází v přízemí budovy školy. Tento prostor je nově rozšířen a celkově zmodernizován, je opatřen novými spotřebiči a nábytkem. Vznikla tak za přispění evropských fondů IROP a za přispění zřizovatele nová učebna přípravy pokrmů, která bude nadále využívána jako prostor pro práci oblíbeného kroužku Master Chef  Věrovany  a bude zde také prostor pro vaření a pečení žáků v rámci pracovních činností a v neposlední řadě také v rámci aktivit školní družiny. Součástí tohoto projektu je také zakoupení  schodolezu a zřízení WC pro tělesně postižené žáky. Tímto se ZŠ Věrovany pro tělesně postižené žáky  stává zcela dostupnou a bezbariérovou.

Co se u nás děje během školního roku

 • Drakiáda
 • Účast dětí na vítání občánků
 • Věrovanské strašidlení ( říjen /listopad)
 • Mikuláš v ZŠ
 • Tradiční předvánoční dílny  spojené s vánočním vystoupením “ SOKOLCE „
 • Vánoční jarmark spojený s prezentací a prodejem našich výrobků
 • Slavnostní předávání slabikářů 
 • Karneval  dětí  ve školní družině
 • Atletická  olympiáda
 • Soutěž dětí v aerobicu
 • Vystoupení dětí v rámci oslav hodů ve Věrovanech
 • Tradiční akce “ Věrovany skáčou s námi“
 • Během školního roku “ Den otevřených dveří „
 • Sběr papíru na podzim
 • Lyžařský výcvik v Hlubočkách
 • Škola v přírodě
 • Návštěvy divadel a jiné společenské akce v průběhu školního roku