Charakteristika školy

Základní škola Věrovany, okres Olomouc, příspěvková organizace, je malotřídní  škola s ročníky I. stupně.

Výuka, stejně jako v plně organizovaných školách,  probíhá podle Školního vzdělávacího programu, sestaveného na základě závazného Rámcového vzdělávacího programu.

 

Jaké výhody přináší výuka ve škole s menším počtem žáků ve třídách:

Malotřídní škola vytváří pro žáky klidné, přátelské,  ohleduplné prostředí. Spojení mladších a starších žáků připomíná  mateřskou školu nebo i rodinu, ve které starší děti pomáhají mladším, což pro děti představuje nenásilný přechod z mateřské školy do školy základní.

Děti zůstávají v prostředí rodné vesnice, kterou dobře znají,  se  spolužáky, s kamarády,  nezažívají stres z neznámého prostředí a z neznámého kolektivu.

Mladší děti se chtějí vyrovnat starším, více se snaží uspět, učí se spolupráci a velmi záhy samostatnému plnění úkolů.

Děti nemusejí brzy vstávat kvůli dojíždění, proto nejsou ráno tak unavené a lépe se soustředí na výuku.

Nepopiratelnou výhodou je menší počet žáků ve třídách, každý žák má možnost vícekrát se v hodině projevit. Při menším počtu dětí ve třídě učitelé mohou snadněji a častěji uplatnit individuální přístup k žákům, reagovat na  jejich aktuální potřeby.

Malotřídní škola představuje pro dítě bezpečnější prostředí i z hlediska  prevence sociálně-patologických jevů (drogy, alkohol, šikana).

Velkou výhodou jsou dobré vztahy a možnosti komunikace se žáky i s rodiči.

Při  menším počtu  žáků ve třídě má učitel čas v době mimo vyučování vyslechnout zážitky dětí, pochválit jejich úspěchy, sdílet s nimi drobné denní radosti i starosti.

Na velmi dobré úrovni je spolupráce s rodiči, neboť jsou často v kontaktu se školou, díky čemuž mohou obě strany reagovat na aktuální potřeby dětí.

Důležitou součástí existence malotřídní školy jsou dobré vztahy s obcí. Obec je zřizovatelem školy, zajišťuje její chod po stránce provozní. Malotřídní škola se zapojuje i do kulturního a společenského dění v obci, pěstuje v žácích kladný vztah k místu, kde vyrůstají.

 

Škola nabízí žákům

 • Klidné prostředí
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Vytváření vztahů vzájemné spolupráce
 • Individuální přístup
 • Uplatnění postupů tvořivého učení, spojení výuky s praxí, vytváření schopnosti řešení problémů
 • Vytváření jazykové gramotnosti žáků (možnost výuky anglického jazyka již od 1. ročníku)
 • Plavecký výcvik
 • Možnost práce na PC (zábavné výukové programy)
 • Vybavení školy moderními pomůckami včetně manipulačních pomůcek pro žáky
 • Zpestření výuky školními akcemi  (kulturní  a sportovní akce,  účast v soutěžích,  olympiádách,vystoupení žáků na veřejnosti,  na akcích obce apod.)
 • Možnost smysluplného trávení volného času  (zájmové kroužky)