Vážení rodiče,                                         

 S ohledem na blížící se zápis žáků do 1. třídy zasíláme konkrétní informace. 

I.Termín zápisu : Zápis do 1. třídy základní školy se uskuteční v časovém rozmezí od 6.4. do 27.4.2021

II.Věk dítěte : Zapsány budou děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

K základnímu vzdělávání může být přijato dítě, které:

a)dosáhne věku 6 let od 1.9. do 31.12. 2021 v případě, že je dítě duševně a tělesně vyspělé.( Zákonný zástupce doloží vyjádření PPP nebo SPC)

b)dosáhne věku 6 let od 1.1. do 30.6.2022 v případě, že je dítě duševně a tělesně vyspělé.( Zákonný zástupce doloží vyjádření PPP nebo SPC a vyjádření dětského lékaře)

III.Podání žádosti o přijetí : S ohledem na  epidemiologickou situaci bude zápis organizován bez přítomnosti dítěte, proběhne pouze formální část zápisu.

Podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání je možné učinit 

IV.Formuláře: Zákonný zástupce předkládá 

1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

2. Zápisní list

3. Rodný list a OP zákonného zástupce popř. jeho kopii v elektronickém podání

3. V případě, že budete žádat o odklad, budete potřebovat Žádost o odklad školní docházky. 

 Tyto dokumenty naleznete na webových stránkách školy v sekci Dokumenty školy a budou zde v zákonné lhůtě od 1.4 do   30.4.2021.

V.Rozhodnutí o přijetí dítěte  vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení. Na webových stránkách bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.

Rozhodnutí má 1 originál , který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy. Pokud rodič požaduje tiskopis o přijetí, je mu vystaven stejnopis.

Zákonný zástupce může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

VI. Odklad školní docházky: Žádost o odklad školní docházky se podává v době zápisu. Zákonný zástupce spolu se Žádostí o odklad školní docházky doloží také posouzení příslušné Pedagogicko-psychologické poradně a vyjádření dětského lékaře. Oba tyto doklady musí pak nejpozději do 31. 05. 2021  odevzdat do kanceláře školy. 

Rozhodnutí o udělení odkladu povinné školní docházky vydává ředitelka školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

 

Děkujeme za pozornost a těšíme se na  spolupráci v novém školním roce 2021/2022 

Mgr. Jana Pospíšilová                                                                                                                              

Kritéria pro přijetí do ZŠ Věrovany ve školním roce 2020/2021